reparacio carretons elevadors
Manteniment

Des el 1975 reparant carretons elevadors. 

Disposem dels elements necessaris d’última tecnologia per a diagnosis. 

Furgonetes taller per assistència i reparació a casa del client.

Grues i plataformes disponibles per a recollir i entregar les maquines.

Recanvis originals, amb connexió informàtica amb els recanvistes de la majoria de les marques.

Manteniment adaptatiu. Haver participat en les ultimes etapes dels processos de I+D de la implementació de les bateries de liti als carretons elevadors de dues de les marques que representem ens col·loca a la avantguarda en coneixements per obtenir els majors profits d’aquesta tecnologia, perquè podem regular els sistemes de gestió de màquines i bateries per calibrar-les segons les necessitats de la feina i les costums dels operaris.

Manteniment preventiu: Inspecció de seguretat perquè els carretons s’adaptin a la normativa vigent. Per a mantenir el parc de vehicles en bon estat. Prevenció d’averies sorpresa que afectin la producció.

Manteniment correctiu: Agilitat del servei tècnic per solucionar en temps record.  

Inspecció de seguretat i emissió de la documentació corresponent.

Mantenimiento.

Desde el año 1975 reparando carretillas elevadoras.

Disponemos de los elementos necesarios de última tecnología para diagnosis.

Furgonetas taller para asistencia y reparación en el domicilio del cliente.

Grúas y plataformas disponibles para recoger o entregar las máquinas.

Recambios originales, con conexión informática con los recambistas de la mayoría de las marcas.

Mantenimiento adaptativo. Haber participado en las últimas etapas de los procesos de I+D de la implementación de las baterías de litio a las carretillas elevadoras de dos de las marcas que representamos nos coloca a la vanguardia en conocimientos para obtener lo mejor de esta tecnología, porque podemos regular los sistemas de gestión de máquinas y baterías para calibrarlos según las necesidades de cada trabajo y las costumbres de los operarios.

Mantenimiento preventivo: Inspección de seguridad para que las carretillas estén adaptadas a la normativa vigente. Para mantener el parque de vehículos en buen estado. Prevención de averías sorpresa que afecten a la producción.

Mantenimiento correctivo: Agilidad del servicio técnico para solucionar en tiempo récord.

Inspección de seguridad y emisión de la documentación correspondiente.


Built with Mobirise